Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1.   Xaviera: Xaviera is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 70407754.

1.2.   Lidmaatschap: betreft het lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan de yogalessen bij Xaviera. Het lidmaatschap wordt uitgegeven door Xaviera en betaald door het lid.

1.3.   Lid: degene die het lidmaatschap afneemt bij Xaviera en wenst deel te nemen aan de aangeboden yogalessen en overige aangeboden cursussen en workshops.

1.4.   Website: www.xavieracameron.nl.

1.5.   Workshop: een bij Xaviera gegeven of te geven workshop.

1.6    Cursus: een bij Xaviera gegeven of te geven cursus.

1.7   Deelnemer: een persoon die deel heeft genomen of wenst te nemen aan door Xaviera gegeven of te geven workshop of cursus.

2.      Toepasselijkheid

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, speciale abonnementsaanbiedingen, workshops en cursussen.

2.2.   Door deelname aan yogalessen, workshops en cursussen verklaart het lid zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3.   Xaviera behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigen zullen van tevoren kenbaar gemaakt worden via e-mail, de website of middels een vermelding daarvan tijdens de lessen.

3.      Lidmaatschap

3.1.   Een lidmaatschap is van kracht op het moment dat Xaviera een volledig ingevuld (online) inschrijfformulier heeft ontvangen en het verschuldigde en van toepassing zijn abonnementsgeld is voldaan.

3.2.   Xaviera behoudt zich het recht voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd op te schorten indien het lid zich niet houdt aan het gestelde in de algemene voorwaarden.

3.3.   Leden kunnen lessen volgen op basis van een maandabonnement, een losse les en een proefles.

3.3.1.Maandabonnement: dit abonnement geeft recht op wekelijks een les op zondag van 11:00-12:00 uur  in de betreffende maand met uitzondering van feestdagen. Het abonnement gaat in op de dag van afsluiten. Indien het abonnement op een andere dag dan de eerste van de maand wordt afgesloten zullen abonnementsgelden voor de eerste niet volledige maand naar rato in rekening worden gebracht. De opzegtermijn voor het maandabonnement bedraagt één hele kalendermaand. Opzeggen dient te geschieden per e-mail naar info@xavieracameron.nl. De opzegging is definitief zodra je van Xaviera een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

3.3.3. Losse les: dit is een éénmalige les die recht geeft op deelname aan één les.

3.3.4. Proefles: een proefles mag per lid eenmalig aangeschaft worden. Een proefles geeft toegang tot één les die binnen 1 mand na ingangsdatum gevolgd dient te worden.  Indien het lid lessen wil blijven volgen dient er een nieuw abonnement afgesloten te worden. Indien niet alle lessen gevolgd worden is geen restitutie mogelijk. 

3.4.   Voor de les begint dient het lid zich te melden bij de Xaviera. Xaviera zal de inschrijving voor de les en de betaling controleren. Indien beide in orde zijn kan het lid deelnemen aan de les.

4.      Betalingsvoorwaarden en lestarieven

4.1.   De tarieven zijn te vinden op de website of kunnen mondeling of per e-mail worden verkregen van Xaviera. De tarieven worden bepaald door Xaviera. Xaviera behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk 1 maand voor de nieuwe abonnementstermijn worden gecommuniceerd via e-mail en de website. Indien het lid het niet eens is met de tariefswijziging is het lid vrij het abonnement op te zeggen met inachtneming van de opzeggingsvoorwaarden.

4.2.   Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen, abonnementen niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen.

4.3.   Een abonnement, losse les, workshop of cursus dient voor deelname te zijn voldaan.

4.4.   Een losse lessen kan bij Xaviera middels een bankoverschrijving of tikkie worden betaald. Xaviera accepteert geen creditcardbetalingen.

4.5.   Bij aangaan van een maandabonnement op een moment dat de de maand al loopt, zal het bedrag van de lopende maand in rekening gebracht (het factuurbedrag) worden. Dit bedrag kan middels een bankoverschrijving of tikkie worden voldaan.

4.6.   Indien het verschuldigde termijnbedrag om wat voor reden dan ook niet kan worden voldaan, dan kan het lid niet langer deelnemen aan de lessen. Het lid kan het verschuldigde bedrag overmaken en daarmee direct het recht tot deelname terugkrijgen. Het lid blijft alle vervallen openstaande termijnen verschuldigd.

5.      Lesrooster

5.1.   Het actuele lesrooster is terug te vinden op de website. Xaviera behoudt zich het recht voor het rooster te wijzigen.

5.2.   Xaviera behoudt zich het recht voor om een geplande yogales op het rooster te annuleren als gevolg van overmacht. Leden die voor de betreffende les gereserveerd hebben zullen per e-mail op de hoogte gesteld worden indien de les geannuleerd wordt. In geval van annulering vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

5.3.   Xaviera biedt een keer per week les op zondag van 11:00-12:00 uur. Echter behoudt Xaviera zich het recht voor om op (feest)dagen geen lessen te verzorgen. Aangepaste lesdagen zullen duidelijk van tevoren gecommuniceerd worden via de website.

6.      Reserveren

6.1.   Een les kan worden gereserveerd door aanmelding via de website. 

6.3.   Annuleren van een gereserveerde les kan via de website en is mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur voor aanvang van de les worden gedaan en ‘no-shows’ zullen volledig in rekening gebracht worden.

7.      Opzeggen en tijdelijk stopzetten van het doorlopend abonnement

7.1.   Een doorlopend abonnement kan op elk moment opgezegd worden. De opzegtermijn is één hele kalendermaand en moet daarom voor de eerste van de maand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Opzeggen dient te geschieden per e-mail naar info@xavieracameron.nl. De opzegging is definitief zodra je van Xaviera een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

7.2.   Indien een lid langdurig ziek is of een blessure heeft waardoor deelname aan de yogalessen tijdelijk niet mogelijk is dan mag het lid het abonnement tijdelijk stopzetten. Het verzoek tot stopzetten moet per e-mail worden gedaan. Een doktersverklaring dient overlegd te worden ten tijde van het verzoek. 

8.      Workshops: rooster, deelname, annulering en betaling

8.1.   Het workshop en cursusaanbod is terug te vinden op de website. Xaviera behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen.

8.2.   Xaviera behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte) of bij onvoldoende deelname. Indien een minimum aantal deelnemers van toepassing is dan zal dit worden vermeld op de website. Wanneer Xaviera de workshop of cursus annuleert zal reeds betaald inschrijfgeld volledig worden gerestitueerd.

8.3.   Een plaats reserveren voor een workshop of cursus kan via de website. De reservering is definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld zoals vermeld op de website.

8.4.   Workshops en cursussen kunnen  per bankoverschrijving of tikkie worden betaald.

8.5.   Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

8.5.1.Tot 1 maand voor de geplande workshop en/of cursusdatum kan kosteloos worden geannuleerd. Betaald inschrijfgeld zal volledig worden gerestitueerd.

8.5.2.Tot 14 dagen voor de geplande workshopdatum bedragen de annuleringskosten 25% van het inschrijfgeld. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.

8.5.3.Tot 7 dagen voor de geplande workshopdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld. Het resterende bedrag zal worden gerestitueerd.

8.5.4.Indien korter dan 7 dagen voor de geplande workshopdatum wordt geannuleerd bedragen de annuleringskosten 100% en zal er geen inschrijfgeld worden terugbetaald.


9.      Huisregels

9.1.   Houdt rekening met andere deelnemers en/of leden tijdens de lessen. Veroorzaak geen geluidsoverlast.

9.2.   Kom fris naar de lesruimte. Draag schone kleding en vermijd het gebruik van parfum of andere sterk geurende verzorgingsartikelen.

9.3.   Maak de ter beschikbare gestelde yogamat na gebruik schoon met de daarvoor beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen.

9.4.   Xaviera behoudt zicht het recht voor om leden die zich niet houden aan de huisregels zoals omschreven in artikel 9.1 tot en met 9.3 de toegang tot de yogastudio te ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.


10.   Aansprakelijkheid

10.1.  Het deelnemen aan lessen, workshops en cursussen en het achterlaten van persoonlijke eigendommen in de lesruimte gebeurt op eigen risico van het lid c.q. deelnemer. Xaviera aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, schade of verlies van persoonlijke eigendommen als gevolg van deelname aan lessen en/of workshops en cursussen.

10.2.  Het is de verantwoordelijkheid van het lid om er zeker van te zijn dat zij/hij in staat is de aangeboden lessen te volgen. Leden aanvaarden het risico op letsel en blessures bij deelname aan de lessen en worden geadviseerd om bij twijfel advies van een arts in te winnen alvorens aan een les te beginnen. Wij adviseren leden verder om:           

10.2.1.   Xaviera te informeren in het geval van blessures, ziekte of zwangerschap.

10.2.2.   Goed te luisteren naar de instructies van Xaviera.

10.2.3.   Goed te luisteren naar de signalen van het eigen lichaam en hier naar te handelen.

10.2.4.   Geen oefeningen uit te voeren die pijnlijk zijn.

10.2.5.   Bij twijfel advies te vragen aan Xaviera.


11.   Persoonsgegevens

11.1.    Xaviera verzamelt persoonsgegevens van leden en deelnemers aan workshops en cursussen. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het bijhouden van het ledenbestand, administratiedoeleinden en betalingsopdrachten. Xaviera houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2.   Xaviera gebruikt persoonsgegevens ook om leden van Helder Yoga te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in het rooster, vervallen van lessen en/of veranderingen in de tariefstelling en ander nieuws over Xaviera. Indien het lid deze communicatie niet meer wenst te ontvangen kan dit per e-mail kenbaar gemaakt worden aan: info@xavieracameron.nl. Het lid accepteert hiermee dat hij niet langer op de hoogte is van belangrijke wijzigingen en/of geplande activiteiten.


12.   Toepasselijk recht en geschillen

12.1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2.  Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.